18 dec 2003 02:00

Agenda Ministerraad-20031219

Ministerraad van vrijdag 19 december 2003 - Agenda

Ministerraad van vrijdag 19 december 2003 - Agenda

DOSSIERS WAARBIJ STAATSSECRETARISSEN BETROKKEN ZIJN Eerste Minister + Staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging B.1. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 betreffende de Dienst voor de administratieve vereenvoudiging.1997A01430.096 Minister van Buitenlandse Zaken + Staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken B.2. Omzetting van de Europese wetgeving in Belgisch recht - Stand van zaken.2003A33500.007 ++ + ALGEMEEN BELEID Eerste MinisterMinister van Ambtenarenzaken A.3. Visuele identiteit van de communicatie van de Federale Overheid.2002A04180.173 Eerste MinisterMinister van Buitenlandse ZakenMinister van Binnenlandse ZakenMinister van Landsverdediging B.4. Mededeling - Viering in 2004 van de 60ste verjaardag van de bevrijding van België.2000A01052.053 Minister van Landsverdediging A.5. Dossier 3MD125 betreffende de huur van multifunctionele reproductietoestellen en drukkerijmaterieel.2003A05130.115 Minister van Landsverdediging A.6. Dossier MRMP-N 4ZS004 betreffende het onderhoud van het materieel SILICON GRAPHICS gebruikt in de mijnen-bestrijdingssimulator van de Belgisch-Nederlandse Mijnenbestrijdingsschool EGUERMIN.2003A05130.114 Minister van Landsverdediging A.7. Multilateraal protocolakkoord van samenwerking inzake de NAVO-vloot voor luchtdetectie op lange afstand - Tweede amendement aan het addendum.1996A05330.137 Minister van Justitie A.8. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de bijdrage in de werkings-, personeels- en oprichtingskosten van de kansspelcommissie verschuldigd door de houders van vergunningen klasse A, B, C en E.2000A02430.209 Minister van Justitie A.9. Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, en zijn Bijakten nr. 1 tot 8 - TIW/XI.1. - Werkingskredieten - Sensibilisering van het grote publiek voor de verwezenlijkingen van het samenwerkingsakkoord.2003A02130.116 Minister van Justitie B.10. Bestelling voor de voortzetting van het Phenixproject.2001A02130.510 Minister van Justitie B.11. Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" van de programmawet van 24 december 2002.2003A02620.001 Minister van Justitie B.12. Voorontwerp van wet tot wijziging van de artikelen 53, § 6, en 54bis, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54ter en een artikel 66bis.2003A02250.007 Minister van JustitieMinister van Mobiliteit B.13. Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 7 februari 2003 houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid.2003A02460.025 Minister van Binnenlandse Zaken B.14. Ontwerp van koninklijk besluit houdende de nadere regels inzake de berekening en de verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeentenpolitiezone.2001A03330.313 Minister van Financiën A.15. Ontwerp van koninklijk besluit tot hernieuwing van het mandaat van de gouverneur van de Nationale Bank van België.1999A20400.188 Minister van Financiën A.16. Leveren en installeren van modulair meubilair voor de Diensten betrokken bij de verhuis naar het gebouwencomplex "North-Galaxy".2003A20130.117 Minister van Financiën B.17. Verkoop in 2003 van gebouwen en terreinen van de Staat beheerd door de Regie der gebouwen - Voorstellen.2002A64140.244 Minister van Financiën B.18. WATERLOO - Domein van Argenteuil.2002A01060.025 Minister van Financiën B.19. LUIK - Federale Overheidsdienst Justitie - Uitbreiding van het Justitiepaleis - Place Sint-Lambert.1992D60140.003 Minister van Financiën B.20. HAASRODE - Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen - Provinciale controle-eenheid Vlaams-Brabant - Huur van kantoorruimte en archiefruimte, gelegen Greenhill Campus, Interleuvenlaan 15.2003A20140.034 Minister van Financiën A.21. BRUSSEL ? Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ? Definitieve huisvesting van de Diensten van de Algemene Directie instellingen en bevolking en van de Algemene Directie veiligheids- en preventiebeleid ? Huur van het gebouw « Park Atrium », gelegen Warandeberg 4, Koloniënstraat 11, en Kanselarijstraat 2.2003A20140.032 Minister van Ambtenarenzaken A.22. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de weging van de managementsfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.2003A04180.038 Minister van Ambtenarenzaken B.23. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Federale Overheidsdiensten.2001A04180.141 Minister van JustitieMinister van WerkMinister van Sociale Zaken A.24. Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het administratief en geldelijk statuut van de voorzitter van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude en van de leden van het Federaal Coördinatiecomité.2003A74770.008 Minister van Begroting en OverheidsbedrijvenMinister van Economie en Energie A.25. Duurzaam beheer van de Noordzee - Fase I :a) exploratie en exploitatie van zeezand en -grind ;b) offshore elektriciteitsproductie.2003A22430.027 Minister van Wetenschappelijk Onderzoek A.26. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 april 1965 betreffende het statuut der wetenschappelijke instellingen van de Staat, het koninklijk besluit van 21 april 1965 tot vaststelling van het statuut van het wetenschappelijk personeel der wetenschappelijke instellingen van de Staat, en het koninklijk besluit van 22 januari 2003 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de wetenschappelijke instelling van de Staat. 2003A50820.007 Minister van Energie B.27. Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van de leden van het Opvolgingscomité, opgericht bij artikel 3 van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales.2003A42450.023 ++ + ECONOMISCH, SOCIAAL EN FISCAAL BELEID Minister van BegrotingMinister van Financiën B.28. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de toewijzing in 2003 van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds.2003A22420.017 Minister van Begroting en Overheidsbedrijven A.29. Ontwerp van koninklijk besluit tot vaststelling van de modaliteiten voor de vereffening van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom.2003A22420.018 Minister van Overheidsbedrijven Minister van Pensioenen A.30. Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van de overeenkomst tot wijziging van de voorwaarden van het verlof voorafgaand aan de pensionering bij DE POST, vastgelegd in de overeenkomst goedgekeurd bij het koninklijk besluit van 19 april 2001.2001A64150.126 Minister van Overheidsbedrijven A.31. Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2003.2003A22400.018 Minister van Overheidsbedrijven A.32. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 2003 tot bepaling van het voorlopig verdelingsplan van de subsidies van het dienstjaar 2003 van de Nationale Loterij.2003A64400.009 Minister van OverheidsbedrijvenMinister van Maatschappelijke Integratie A.33. Verdeling van de winst van het dienstjaar 2003 van de Nationale Loterij - Goedkeuring van de projecten armoedebestrijding.2003A77400.019 Minister van Overheidsbedrijven A.34. Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van een wijziging aan de statuten van Belgacom, naamloze vennootschap van publiek recht.1994A01420.187 Minister van Overheidsbedrijven A.35. a) Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van HST-Fin.b) Ontwerp van koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van HST-Fin (kapitaalsverhoging - erratum).1997A20460.124 Minister van Mobiliteit B.36. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen.2000A61460.284 Minister van Werk B.37. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques.2001A74780.129 Minister van WerkMinister van Sociale Zaken B.38. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profitsector.2002A74780.136 Minister van Werk Minister van Sociale Zaken B.39. Ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van de Hoofdstukken 1, 2, 3 en 7 van Titel II van de programmawet van ? december 2003.2003A70720.057 Minister van Sociale ZakenMinister van Wetenschappelijk Onderzoek A.40. Ontwerp van koninklijk besluit houdende verlenging van de vrijstelling van bepaalde werkgeversbijdragen ten behoeve van bepaalde werkgevers die overgaan tot netto bijkomende aanwervingen voor wetenschappelijk onderzoek.2002A70720.520 Minister van Sociale Zaken A.41. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 juli 2002 tot uitvoering van Hoofdstuk IIIbis van Titel III, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2002A70720.560 Minister van Sociale Zaken B.42. a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende vaststelling, voor het dienstjaar 2004, van het globaal budget van het Rijk, zoals bedoeld in artikel 87 van de wet op de ziekenhuizen, voor de financiering van de werkingskosten van de ziekenhuizen.2003A71750.045b) Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2002 houdende uitvoering van artikel 101 van de wet op de ziekenhuizen.2002A71750.390 Minister van Sociale Zaken B.43. Ontwerp van koninklijk besluit houdende maatregelen tot uitvoering van de maximumfactuur in de verzekering voor geneeskundige verzorging.2003A71720.053 Minister van Sociale Zaken B.44. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (globaal medisch dossier).1999A70720.364 Minister van Sociale Zaken B.45. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2002 tot toepassing van artikel 37, § 17, en artikel 165, laatste lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.2002A70720.526 Minister van Werk en PensioenenMinister van Sociale Zaken B.46. Werkgroep "Modernisering van de sociale zekerheid" :2003A70720.050a) Ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 12ter van het koninklijk besluit van 5 november 2002 tot invoering van een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling, met toepassing van artikel 38 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels.2003A70720.055b) Voorontwerp van wet tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de onmiddellijke aangifte van tewerkstelling voor bepaalde sectoren.2003A70720.056 Minister van Volksgezondheid B.47. Voorontwerp van wet inzake experimenten op natuurlijke personen.2003A71750.044 Minister Volksgezondheid B.48. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 mei 2002 betreffende de planning van het medisch aanbod.2002A71750.373 Minister van Volksgezondheid B.49. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van artikel 37bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 (nationaal akkoord geneesheren-ziekenfondsen).2003A71720.052 Minister van FinanciënMinister van Volksgezondheid B.50. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de financiering van de opsporing van overdraagbare spongiforme encefalopathieën bij dieren.2003A71470.002 Minister van Volksgezondheid B.51. Ontwerp van koninklijk besluit tot reglementering van de behandeling met vervangingsmiddelen.2003A71750.021 Minister van EconomieMinister van Middenstand B.52. Voorontwerp van wet betreffende de handelsvestigingen.2003A40440.032 Minister van Economie B.53. Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de vaststelling op de kredieten van het begrotingsjaar 2003 van de toelagen aan de Collectieve Centra voor hun projecten onder federale bevoegdheid en de voortzetting van hun acties voor de sensibilisering van kleine en middelgrote bedrijven voor normen.2003A50030.021 Minister van Energie B.54. a) Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan residentiële beschermde klanten.2003A42450.015b) Ontwerp van koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels voor de financiering van de reële nettokost die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering van aardgas aan residentiële beschermde klanten.2003A42450.016 Minister van Energie B.55. a) Ontwerp van ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit, en het ministerieel besluit van 15 maart 2003 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie.2003A42450.024b) Ontwerp van ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie.2003A42450.025 Vice-Eerste Minister en Minister van Buitenlandse ZakenVice-Eerste Minister en Minister van Begroting en OverheidsbedrijvenMinister van Energie B.56. Voorontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten.2003A42030.022 Minister van Financiën B.57. Ontwerp van koninklijk besluit voor de belasting van energieproducten en elektriciteit.2003A20410.036 Minister van Financiën B.58. Voorontwerp van wet tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling.2003A20410.035 Minister van Financiën A.59. Voorontwerp van wet houdende wijziging van artikel 200 van het Wetboek der met het zegel gelijkgestelde taksen.2003A20500.009 Minister van Financiën A.60. Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven.1999A20410.199 Minister belast met het Grootstedenbeleid A.61. Overeenkomst afgesloten in het kader van het Grootstedenbeleid met de stad Gent, voor het begrotingsjaar 2003 - Ontwerp van bijakte.2003A40330.009 ++ + BUITENLANDS BELEID Eerste MinisterMinister van Buitenlandse Zaken A.62. Europese Raad van Brussel, op 12 en 13 december 2003 : a) Intergouvernementele Conferentie - Slotverklaring.2003A01500.005b) Conclusies van het Voorzitterschap.2003A01500.008 Minister van Buitenlandse Zaken A.63. Begroting van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (G.B.V.B.) - Gemeenschappelijke acties.2003A30520.014 Minister van Buitenlandse Zaken A.64. Voorontwerp van wet betreffende de toetreding van België :- tot het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst, en tot het Reglement, gedaan te Washington, op 2 december 1946 ;- tot het Protocol, gedaan te Washington, op 19 november 1956, bij het Internationaal Verdrag tot regeling van de walvisvangst, gedaan te Washington, op 2 december 1946.2003A30510.058 Minister van Buitenlandse Zaken A.65. Voorontwerp van wet houdende instemming met het Verdrag nr. 181 betreffende de particuliere bureaus voor arbeidsbemiddeling, aangenomen te Genève, op 19 juni 1997.2003A30510.059 Minister van Buitenlandse Zaken A.66. Voorontwerp van wet houdende instemming met het Protocol van 1997 tot wijziging van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen 1973, zoals gewijzigd door het Protocol van 1978, en met de Bijlage, gedaan te Londen, op 26 september 1997.2003A30510.060