29 jan 2021 09:04

Agenda van de ministerraad van 29 januari 2021

Hierbij het voorlopige overzicht van de agenda van de ministerraad, die via videoconferentie plaatsvindt.

 • Aanstelling van voorzitters van Directiecomité van de FOD Economie, FOD Sociale Zekerheid, FOD Binnenlandse Zaken en FOD Beleid en Ondersteuning
 • Ambtenarenzaken: federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten
 • Overheidsopdracht over de aankoop van licenties voor de consultatie van een database met bedrijfsgegevens
 • Overheidsopdracht voor de catering van de FOD Volksgezondheid
 • Justitie: verlenging van de werking van het transitiehuis in Edingen
 • Actieplan sociale fraudebestrijding
 • Diverse financiële bepalingen inzake fraudebestrijding
 • Transformatiefonds: gedelegeerde opdrachten aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij
 • Het in handel brengen van voedingsmiddelen waaraan nutriënten werden toegevoegd
 • COVID-19: aanmoedigingspremie voor zelfstandige thuisverplegers en loontrekkenden in medische huizen
 • Subsidies voor telecomoperatoren voor projecten die de digitale kloof verkleinen
 • Vergoeding aan bpost in het kader van de verlenging van het zesde beheerscontract
 • Wijziging van de organieke wet houdende de oprichting van begrotingsfondsen
 • VN Mensenrechtenraad: derde nationaal rapport voor het Universeel Periodiek Onderzoek
 • Belgisch mandaat in de VN Veiligheidsraad (2019-2020)
 • Missies Civiel Crisisbeheer - Indicatieve Planning voor 2021
 • Tussenkomst van Finexpo in een aanvraag voor exportkrediet
 • Varia