FOD Mobiliteit: enquête over de woon-werkverplaatsingen van werknemers

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot nota van een ontwerp van koninklijk besluit over de enquête over de woon-werkverplaatsingen van werknemers door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De programmawet van 8 april 2003 regelt de organisatie van een driejaarlijkse gegevensverzameling over woon-werkverplaatsingen bij werkgevers met meer dan 100 werknemers. Het doel is gegevens te verzamelen die nuttig zijn voor de analyse van de mobiliteit, maar ook om werkgevers aan te moedigen maatregelen te nemen om een duurzamere mobiliteit te bevorderen. Deze enquête wordt telkens verbeterd door de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Het ontwerp verduidelijkt de lijst van punten die in dit onderzoek aan de werkgevers worden gevraagd, rekening houdend met de verbeteringen die in de loop der tijd aan de vragenlijst zijn aangebracht. De verschillende onderdelen van de vragenlijst en hun reikwijdte worden kort beschreven. Bovendien stelt het ontwerp de minister van Mobiliteit in staat om het opstellen van de vragenlijst van de enquête te delegeren, dit om de organisatie te vergemakkelijken.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 houdende de uitvoering van hoofdstuk XI van de programmawet van 8 april 2003 betreffende de verzameling van gegevens over de woon-werkverplaatsingen van werknemers