Wijzigingen in het kader van de vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Leefmilieu Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat wijzigingen uitvoert in het kader van de vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie.

Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 29 juni 2018, dat werd goedgekeurd door de ministerraad op 18 mei 2018. Het zorgt voor de uitsluiting van de binnenschepen, wanneer deze niet op zee varen, uit het toepassingsgebied van het koninklijk besluit van 29 juni 2018. Tegelijkertijd brengt het ontwerp de volgende wijzigingen aan:

  • de aanpassing van de definitie van leverancier van transportbrandstoffen naar leveranciers die een volume van minstens 500.000 liter, kilogram transportbrandstoffen over het kalenderjaar tot verbruik uitslaan
  • de verschuiving van de data van rapportering door de leveranciers van transportbrandstoffen met vier maanden
  • gecertificeerde stroomopwaartse broeikasgasemissiereducties die permanent geblokkeerd zijn, zullen niet geannuleerd worden door de bevoegd overheid
  • de invoeging van verdeelsleutels voor de bepaling van de hoeveelheid gasolie die geleverd werd voor niet voor de weg bestemde mobiele machines, zowel voor de categorie landbouw als voor de categorie commercieel en industrieel
  • de toevoeging van de mogelijkheid voor de minister om bijkomende stroomopwaartse emissiereductieprojecten, die in aanmerking genomen kunnen worden om de broeikasgasemissie-intensiteit te verlagen, goed te keuren
  • de verduidelijking van een aantal voorwaarden, definities en concepten

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2018 tot vermindering van de broeikasgasintensiteit van transportenergie