05 okt 2022 11:10 Federale regeringsleden

Zakia Khattabi aanwezig op de pre-COP27: een primeur voor ons land dat nu wordt beschouwd als een geloofwaardige gesprekspartner inzake klimaatkwesties!

Van 6 tot en met 18 november is de Arabische Republiek Egypte  gastheer voor de 27e Klimaatconferentie die zal doorgaan in Sharm-el-Sheik . Om de besprekingen op gang te brengen en de weg te effenen voor toekomstige ambities om het grote mondiale probleem van de klimaatverandering effectief aan te pakken, komen de klimaatministers van zo'n 50 landen deze week in Kinshasa bijeen voor een "pre-COP27". Federaal minister Zakia Khattabi is een van hen, een primeur voor België.

De pre-COP is het laatste politieke overleg vóór de COP. Het heeft drie hoofddoelen: zoeken naar mogelijke "landingsplaatsen" op politiek niveau voor de belangrijkste vraagstukken van de volgende COP, fungeren als forum voor ministers om de technische inhoud en de diplomatieke dynamiek van deze vraagstukken beter te leren kennen en, ten slotte, dienen als platform voor het gastland en voor de regio die de COP voorzit om meer zichtbaarheid te geven aan de eigen prioriteiten en punten.

Dit is de eerste keer, buiten het EU-voorzitterschap, dat België is uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereidende werkzaamheden van een COP. Minister Khattabi zal een zitting over financiering voorzitten, waarin onder meer het streven naar de doelstelling van 100 miljard dollar, een nieuwe collectieve doelstelling na 2025 en de noodzaak om de geldstromen af te stemmen op de verbintenissen van de Overeenkomst van Parijs, aan bod zullen komen.

" Het is eens te meer in een onstabiele internationale context dat deze COP en pre-COP worden gehouden. Terwijl de gezondheidscrisis nog niet voorbij is, verzwakken de oorlog in Oekraïne en de ernstige gevolgen daarvan voor energie en voedsel onze samenlevingen. Tegelijkertijd worden de gevolgen van de klimaatverandering steeds duidelijker. Deze zomer hebben we in Europa hitte en droogte gezien, terwijl andere regio's zijn geteisterd door stortregens en overstromingen. Deze kwesties herinneren ons aan de noodzaak van een gecoördineerd, internationaal en eerlijk antwoord op de mondiale uitdagingen," zegt federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi.

"Uit de rapporten die het IPCC in het voorjaar heeft gepubliceerd, blijkt eens te meer dat de stijging van de temperatuur, zelfs als die beperkt blijft tot 1,5°, niet alleen zal leiden tot een exponentiële toename van bepaalde gebeurtenissen zoals extreme hittegolven, maar ook tot overschrijding van bepaalde natuurlijke grenzen (meer natuurrampen, stijging van de zeespiegel, verlies van kwetsbare ecosystemen, enz.) Het is nog steeds mogelijk de 1,5°C aan te houden als er snel aanzienlijke en duurzame emissiereducties worden bereikt. Hoe meer jaren er verstrijken, hoe belangrijker de COP's worden. Niets doen op klimaatgebied is crimineel.

Terwijl mitigatiebeleid, klimaatfinanciering en verlies en schade aan bod zullen komen, wil het Egyptische voorzitterschap zich concentreren op methodologie en indicatoren om de uitvoering van het beleid inzake aanpassing aan de klimaatverandering beter te controleren en te versterken. Naast het officiële programma zal minister Khattabi de Congolese milieuorganisaties ontmoeten: "Een essentiële stem en waardevolle expertise die ik niet kon missen tijdens deze reis die, naar ik hoop, het startschot zal geven voor een COP27 die door zijn verbintenissen de maat zal nemen van de uitdagingen waarvoor we staan. Het kon niet anders," concludeerde de groene minister.

 

Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal
05 okt 2022 11:10 Federale regeringsleden

De 4 Belgische ministers voor Leefmilieu vragen de Europese Commissie om de Verordening betreffende de risico's van bepaalde chemische stoffen te herzien

De 4 Belgische ministers voor Leefmilieu, Céline Tellier, Zakia Khattabi, Zuhal Demir en Alain Maron, samen met andere lidstaten, waaronder Denemarken, richten een verzoek tot de Europese Commissie met de vraag de REACH-verordening (staat voor Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals) te herzien teneinde ook inzake chemische producten de transitie naar een duurzame samenleving te garanderen.

De Europese Commissie heeft in het kader van de Green Deal en haar Europese strategie voor duurzame chemische stoffen aangekondigd dat de REACH-verordening, één van de grote instrumenten om normen op te leggen voor chemische producten, wordt herzien in 2023. De verordening werd in 2006 aangenomen om de gezondheid van mens en het milieu beter te beschermen tegen de risico’s van bepaalde chemische stoffen en tegelijkertijd het concurrentievermogen van de chemische industrie van de Europese Unie te bevorderen. Tevens wordt de ontwikkeling bevorderd van alternatieve beoordelingsmethoden voor gevaren van stoffen teneinde het aantal dierproeven te verminderen. 

In nagenoeg 20 jaar tijd werd deze verordening nooit herzien. Nieuwe chemische stoffen waarvan de industrie veel gebruik maakt, worden vandaag echter als schadelijk beschouwd voor de gezondheid van mens en het milieu. Daartoe behoren onder meer bepaalde polymeren en hormoonverstoorders zoals PFAS, waarvoor tot nog toe geen regelgeving bestaat. "Sinds begin 2021 heb ik gewezen op het belang van strikte regulering en zelfs uitfasering van PFAS en andere gevaarlijke chemische stoffen op Europees niveau. Een herziening van REACH is dan ook een noodzakelijke aanvulling op ons industriebeleid. Ik zal deze boodschap herhalen op de Europese Milieuraad van 24 oktober. We moeten alles in het werk stellen om ons milieu en de gezondheid van onze burgers te beschermen", aldus Zuhal Demir, Vlaams minister van Leefmilieu.

De REACH-herziening strekt ertoe de wetgeving aan te passen om de Europese chemische industrie op weg te zetten naar duurzaamheid en de ambitie van een gifvrij milieu waar te maken, en tegelijkertijd de innovatie en competitiviteit van onze chemische industrieën aan te moedigen.  Federaal minister voor Leefmilieu Zakia Khattabi: “De herziening van REACH is een belangrijk instrument om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de chemie van morgen! Willen wij garanderen dat onze industrie haar positie als wereldleider behoudt en tegemoetkomt aan de gezondheids- en milieu-uitdagingen  dan moeten wij onverwijld dit wetgevend kader herzien.”

Toen de Europese Commissie in het raam van de Green Deal de herziening van de REACH-verordening in 2023 aankondigde, was de wil aanwezig om een ambitieus kader uit te werken inzake milieu. Wegens druk vanwege onder meer de geopolitieke situatie moet er evenwel gevreesd worden voor uitstel van de herziening naar de volgende zittingsperiode, waardoor de ambitie voor het milieu en inzake de volksgezondheid dreigt afgezwakt te worden. Brussels minister voor Leefmilieu en Gezondheid Alain Maron gaat daarop verder: “De bescherming van het milieu en de bescherming van de gezondheid zijn twee fundamentele zaken. In dat verband is de herziening van de REACH-verordening dan ook belangrijk. De herziening dient rekening te houden met de meest recente wetenschappelijke inzichten en de kaderregeling voor het gebruik van chemische stoffen te actualiseren. Het is ook een zaak van volksgezondheid.”

En Waals minister voor Leefmilieu Céline Tellier besluit: “Het bieden van een antwoord op de energiecrisis en op de huidige wereldsituatie mag ons niet afleiden van de milieu- en gezondheidsuitdagingen, inzonderheid van de uitdagingen die verband houden met chemische vervuiling. De bescherming van onze burgers tegen verontreinigingen moet één van onze hoofdprioriteiten blijven.”

 

Maurane COLSON, woordvoerder van Zakia Khattabi, 0476 346 864

Estelle TOSCANUCCI, woordvoerder van Céline Tellier, 0479 884 041

Simon VANDAMME, woordvoerder van Alain Maron, 0479 660 323

Andy PIETERS, woordvoerder van Zuhal Demir, 0499 173 584

 

Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal