Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden.

De persoonsgegevens worden verzameld door FOD Kanselarij van de Eerste Minister wanneer:

 • u surft op de pagina’s van de website News.belgium. In uw browser beginnen ze met https://news.belgium.be of https://www.presscenter.org. Wanneer een link u naar een andere website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten.
 • u contact met ons opneemt;
 • u zich inschrijft op onze newsletter;
 • u een account aanmaakt op deze site.

U bent beschermd op basis van:

 • de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

1) Wettelijke basis van de verwerkingen

Het koninklijk besluit tot oprichting (15 mei 2001) van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister voorziet in de opdrachten van de algemene directie Externe Communicatie:

 • de oprichting van een kenniscel
 • de oprichting van een dienstencentrum voor communicatie
 • de organisatie, de uitbouw en de coördinatie van departementsoverschrijdende communicatie en informatie naar en met de burger, de media en de beleidsverantwoordelijken.

Het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot uitvoering van artikel 2, 1°, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (Belgisch Staatsblad van 1 september 2001) schrijft eveneens de taken van de algemene directie voor op het vlak van conceptie- en realisatie van het informatiebeleid van de federale overheid:

 1. het aanwenden van alle voorlichtingstechnieken om de burger voor te lichten en het land beter te doen kennen
 2. het verzamelen van een zo volledig mogelijke documentatie betreffende het nationaal patrimonium en de nationale werkzaamheden en verwezenlijkingen
 3. het coördineren van de initiatieven genomen op de gebieden bedoeld in 1. en 2.

2) Doel van de verwerkingen

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u in te lichten
 • uw vragen te beantwoorden

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:  

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren
 • om u een antwoord te geven in uw taal

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

3) Verwerkte gegevens

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

Situaties

Verzamelde en verwerkte gegevens

U raadpleegt een of meerdere pagina’s.

IP-adres.

U neemt via een elektronisch formulier of via e-mail contact met ons op.

E-mailadres dat u ingeeft en alle data dat u in uw bericht vermeldt.

Metagegevens die al dan niet gekoppeld zijn aan uw e-mail.

U schrijft zich in op onze newsletter.

E-mailadres dat u ingeeft.

U maakt een account aan op deze website.

Naam, voornaam, instelling en e-mailadres dat u ingeeft.

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren: taalkeuze, gebruikte zoekmachine, gebruikte trefwoorden, website waarlangs u gekomen bent, geraadpleegde pagina’s, raadplegingsduur per pagina, lijst van gedownloade bestanden, datum en uur van toegang, gebruikte browser, platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd.

4) Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van de volgende cookies:

Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website:

 • session: één sessie
 • language: taalkeuze
 • has_js: hiermee kunt u bepalen of uw browser Javascript accepteert of niet (sessiestatus)

Statistische cookies van Google Analytics:

 • _ga
 • _gid
 • _gat

5) Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres: 24 uur
 • van de cookies: 13 maanden
 • van de uitwisselingen via e-mail: 12 maanden
 • van uw gegevens indien u bent ingeschreven op onze newsletter: totdat u zich uitschrijft van de newsletter
 • van de gegevens van de "gebruiker"-account die u heeft aangemaakt: totdat u uw account verwijdert

De gegevens worden na afloop van deze termijnen verwijderd.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.

6) Veiligheid

FOD Kanselarij van de Eerste Minister waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven. 

Let wel: op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

7) Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten tal van aanvragen moeten behandelen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs (deze kopie zal na het afsluiten van uw aanvraag worden verwijderd), met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

Contact: dpo@premier.fed.be

FOD Kanselarij van de Eerste Minister
Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
Wetstraat 16
1000 Brussel

8) Klachten

Als u vindt dat FOD Kanselarij van de Eerste Minister uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35
1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

9) Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@premier.fed.be