25 apr 2016 13:43

25 april 2016 – Het Strategisch Comité van het Nationaal Forum Douanes en Accijnzen krijgt Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, op bezoek

Tijdens het Strategisch Comité van het Nationaal Forum , evalueerde Minister van Financiën, Johan Van Overtveldt, zijn beleidsplan 2015-2019. Dat plan moet de Douane omvormen tot een moderne- en performante organisatie. Van de 135 actiepunten werden dit jaar reeds 74 acties volledig afgerond, wat neerkomt op 55 %, 48 acties (dus 36 %) zitten volledig op schema en slechts een minderheid van 13 hebben achterstand opgelopen. Het permanent bewaken van deze actiepunten moet de concurrentiepositie van België vrijwaren en een aantrekkelijk ondernemingsklimaat creëren.


Eén van de grootste realisaties van dit Beleidsplan 2015-2019 is ongetwijfeld het voorbereiden van het nieuwe Douanewetboek van de Unie dat vanaf 1 mei in werking treedt. Deze nieuwe douanewetgeving vroeg veel voorbereiding binnen de pijler Policy van dit Nationaal Forum, maar heeft er wel toe geleid dat België kon wegen op de Europese besluitvorming. Dat deze nieuwe wetgeving heel wat mogelijkheden biedt voor de private sector, blijkt onder andere uit het feit dat het volledige Belgische grondgebied vanaf 1 mei beschouwd wordt als “één grote virtuele haven”. De Belgische bedrijven hebben immers de mogelijkheid om goederen die van buiten de Europese Unie komen over het ganse Belgische grondgebied te vervoeren zonder dat er douanedocumenten moeten worden opgemaakt. Belgische bedrijven moeten zich hiervoor laten erkennen als Ruimte voor Tijdelijke Opslag of “RTO” en dienen een voorraadadministratie van hun goederen bij te houden. Voor logistiek België zal dit de afhandeling van goederen in de lucht en zeehavens vereenvoudigen en versnellen.
Dit beleidsplan werd in 2015 in nauw overleg met het Nationaal Forum, opgesteld. De opvolging van de actiepunten binnen het Nationaal Forum is dan ook van groot belang.

Op het einde van de vergadering werd de intentieverklaring over de hernieuwing van het Protocol van het Nationaal Forum van Douane en Accijnzen, getekend. Deze komt er na een grondige evaluatie van de werking van het Nationaal Forum, sedert de doorstart in 2011. Het Forum heeft de voorbije 5 jaar uitstekend werk geleverd, maar onderzoekt hoe het zich moet aanpassen aan de nieuwe Europese Douanewetgeving en aan de veranderingen in de samenleving. De aanslagen in Parijs en Brussel, en de terreurdreiging in het algemeen, zetten de veiligheid hoog op de agenda. Hiervoor heeft de douane in het kader van haar crisismanagement heel wat middelen vrijgemaakt om politie en leger bij te staan.

Een hervorming van de overlegstructuren binnen het Nationaal Forum dringt zich dan ook op en de communicatie, het lidmaatschap en het end-to end opvolgen van bepaalde thema’s zullen worden onderzocht.
Het Nationaal Forum is een consultatie-en overlegplatform met vertegenwoordigers van zowel de private sector als de Belgische douane.
 

10 voorbeelden van realisaties door Douane en Accijnzen in samenwerking met de private sector:
1. UCC werd succesvol geïmplementeerd : heel wat procedures worden met ingang van 1/5/2016 gewijzigd en de noodzakelijke IT – aanpassingen werden uitgevoerd.
2. UCC : 135 nieuwe vergunningen voor “Ruimte voor Tijdelijke Opslag” werden nog voor 1 mei 2016 aangevraagd en worden ook afgeleverd.   Hierdoor kunnen goederen virtueel verplaatst worden over heel België tussen deze ruimtes zonder douaneaangiftes.
3. Belangrijke investeringen werden gedaan inzake de herstelling en upgrade van scannerinfrastructuur en aankoop van nieuwe scanners, zodat alles volledig operationeel zijn tegen eind van dit jaar.
4. Douanekantoren in zee en luchthavens hebben uitgebreidere bevoegdheden inzake uitvoer gekregen - dit faciliteert de handel.
5. Regeling van de directe vertegenwoordiging werd mogelijk gemaakt door aanpassing van de wetgeving.
6. AEO krijgen verminderde controles omdat er nu dankzij geïndividualiseerde  controleprogramma’s rekening wordt gehouden met hun statuut bij de selectie van te controleren aangiften/containers
7. Nieuwe fiscale zegels voor tabak werden in voorjaar  in gebruik genomen
8. Fraudebestrijding : verhoogde manifestscreeningen doorgevoerd, regelmatige controleacties langs de invalswegen ter bestrijding van het drugstoerisme,
9. Project “Safe and Secure Trade Lanes” in samenwerking met China en de Europese Commissie : Een aantal Belgische pilootbedrijven zijn dit jaar meer ingestapt om de doorlooptijd van zendingen richting China te verminderen (o.a. Scania en Evonik).  Het werd tevens uitgebreid naar meerdere Chinese havens en bijkomende EU – lidstaten.
10. Structurele wijziging en thematische aanpak van het overleg met de private sector werd door Douane uitgewerkt.  Voorstel ligt op tafel en intentieverklaring om werking Nationaal te wijzigen wordt getekend.