13 feb 2008 16:46

4 miljoen euro minder administratieve lasten voor ondernemingen en landbouwers

Ongeveer 1 op de 3 ondernemingen moet 2 zware enquêtes niet meer beantwoorden.

Ongeveer 1 op de 3 ondernemingen moet 2 zware enquêtes niet meer beantwoorden.

Nood aan vereenvoudiging statistische enquêtes

De meeste ondernemingen vullen niet graag statistische enquêtes in. Die wrevel is begrijpelijk, omdat ze die tijd niet kunnen besteden aan hun kernactiviteit nl. toegevoegde waarde creëren. Hun gegevens zijn echter noodzakelijk om betrouwbare statistieken op te maken, die een goed beeld geven van de economische evolutie van het bedrijfsleven. Bovendien kan enkel op basis van correcte cijfers een juist beleid gevoerd worden ten aanzien van de ondernemingen. Het komt er dus op aan om die statistische gegevens in te zamelen met minimale last voor de bedrijven.

Het VBO berekende vorig jaar dat alle statistische verplichtingen samen de bedrijven 74,2 miljoen € kosten en vroeg een reductie met een kwart van die last.

70% van die kosten wordt veroorzaakt door de sociale balans, de intrastatenquête en de enquête naar de betalingsbalans (Nationale Bank van België).

25% van die kosten wordt veroorzaakt door twee enquêtes waarvoor de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI) van de FOD Economie instaat:

 • PRODCOM (maandelijkse enquête naar industriële productie) veroorzaakt 13% van de lasten;
 • De Structuurenquête (jaarlijkse enquête naar de structuur van de onderneming) veroorzaakt 11% van de lasten;

Op initiatief van minister Inge Vervotte en minister Sabine Laruelle, en in samenwerking met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging en de ADSEI zijn daarom een aantal verregaande vereenvoudigingsvoorstellen voor deze twee enquêtes uitgewerkt.

Specifiek voor de landbouwsector werd een volledige enquête afgeschaft.

Concrete vereenvoudigingen

ENQUÊTE Aantal betrokken ondernemingen Variabelen
Prodcom -25% -40%
Structuurenquête -36% -93%
Graanvoorraden -100% -100%

-> PRODCOM: -25% bedrijven ondervraagd, -40% aantal variabelen

 • De aangiftedrempel wordt verhoogd :
  - van 10 naar 20 werknemers
  - van 2,5 miljoen € jaaromzet naar 3,5 miljoen €.
  Dat betekent een vermindering met 25% van het aantal ondervraagde bedrijven (van 6.300 naar 4.500).
 • Bovendien zien de overblijvende bedrijven het aantal in te vullen variabelen verminderd met liefst 40%.
 • Dit levert voor de bedrijven een kostenbesparing van 1,8 miljoen € op.

-> Structuurenquête: -36% bedrijven ondervraagd, -93% variabelen

Vandaag worden de belangrijkste ondernemingen uit alle economische sectoren ondervraagd.

 • In de toekomst komt er een beurtrol voor de ondervraagde sectoren en ondernemingen. Het aantal ondervraagde ondernemingen zal daardoor met 36% verminderen vanaf 2009.
 • Verder worden de moeilijk in te vullen bijlagen bij de structuurenquête vanaf 2008 grondig aangepast:
  - 2 bijlagens worden volledig afgeschaft
  - de frequentie van de meeste andere bijlagen wordt opgetrokken naar 5 jaar.
 • Nog slechts 2.510 bedrijven krijgen bijgevolg nog jaarlijks in te vullen bijlagen, wat een reductie is van 93% van het aantal bijlagen t.o.v. de huidige situatie.
 • Dit levert voor de bedrijven een kostenbesparing van 2,13 miljoen euro op.

Conclusie: Vereenvoudiging statistische enquêtes bespaart ondernemingen en landbouwers meer dan 4 miljoen euro

Met bovenstaande maatregelen levert de ADSEI een grote inspanning om de administratieve vereenvoudiging zo ver mogelijk door te voeren, zonder daarbij de betrouwbaarheid van de cijfers in het gedrang te brengen.

De ADSEI slaagt er op die wijze in om in 2008-2009 de administratieve last van Prodcom en de Structuurenquête samen met bijna 4 miljoen euro te verminderen. Daardoor realiseert ze 1/3 van de door het bedrijfsleven gevraagde verlichting van de statistische verplichtingen.

Daarnaast wordt een kwart van de landbouwers niet meer ondervraagd voor de mei-telling en wordt de statistiek van de graanvoorraden volledig afgeschaft.