13 feb 2015 14:27

Aanduiding van de effectieve en plaatsvervangende leden van de gemeenschappelijke erkenningscommissie van de ondernemingsloketten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Middenstand, Zelfstandigen en KMO's  Willy Borsus de procedure goed voor de aanduiding van de effectieve en plaatsvervangende leden van de gemeenschappelijke erkenningscommissie*.

De heer Vandesande wordt aangeduid als effectief lid en de heer De Saer wordt aangeduid als plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigers van de federale regering. 

De dienstenrichtlijn van 2006 betreffende diensten op de interne markt legt de creatie op van een één-loket in alle lidstaten zodat de dienstverleners alle nuttige procedures en formaliteiten kunnen afhandelen met het oog op de uitoefening van hun dienstverleningsactiviteiten. In België werd besloten dat de erkende ondernemingsloketten de rol van één-loket zouden opnemen. 

In afwachting dat de laatste akten van instemming met het samenwerkingsakkoord gepubliceerd zijn, heeft de ministerraad het effectieve lid en het plaatsvervangende lid aangeduid die de federale regering zullen vertegenwoordigen. Zo kan de gemeenschappelijke erkenningscommissie van start gaan.  

* voorzien in het samenwerkingsakkoord van 17 juli 2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franstalige Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 betreffende de diensten op de interne markt