27 dec 2018 16:56

Aanduiding van de leden van de federale regering bij de samenwerkingscommissie Brussel

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de leden van de federale regering aanduidt bij de samenwerkingscommissie Brussel.

Worden aangeduid als leden van de samenwerkingscommissie Brussel:

  • Charles Michel, eerste minister
  • Kris Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking
  • Alexander De Croo, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en minister van Ontwikkelingssamenwerking
  • Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse en Europese Zaken, en van Defensie, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen, voorzitter
  • Sophie Wilmès, minister van Begroting en van Ambtenarenzaken, belast met de Nationale Loterij en Wetenschapsbeleid
  • Maggie De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen