13 nov 2020 16:08

Aanduiding van de leden van de federale regering bij de Samenwerkingscommissie Brussel

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Alexander De Croo en van minister belast met Beliris Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de leden van de federale regering bij de Samenwerkingscommissie Brussel.

Worden aangeduid als leden van de Samenwerkingscommissie Brussel:

  • Karine Lalieux, minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie, belast met Personen met een beperking en Armoedebestrijding, voorzitster
  • Sophie Wilmès, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse   Handel, en de Federale Culturele Instellingen
  • Vincent Van Peteghem, vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding;
  • Frank Vandenbroucke, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen