06 sep 2019 18:01

Aanduidingen in het kader van de Single Digital Gateway-verordening

De ministerraad gaat op voorstel van eerste minister Charles Michel en minister belast met Administratieve Vereenvoudiging Philippe De Backer akkoord met de aanduiding van federale overheidsdiensten voor de implementatie van de Single Digital Gateway-verordening.

De Single Digital Gateway (SDG) is één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing voor burgers en bedrijven in de Europese Unie. De SDG-verordening* kadert in de strategie voor de digitale eengemaakte markt, die het eenvoudiger maakt zich binnen de EU te bewegen, handel te drijven, zich in een andere lidstaat te vestigen en zakelijke activiteiten uit te breiden.

De ministerraad neemt in dit kader akte van het implementatieplan en belast een aantal federale overheidsdiensten met de uitvoering ervan:

  • de projectstuurgroep bereidt een globaal meerjarenoverzicht voor van alle kosten, opgesplitst per beleidsniveau
  • de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) coördineert de algemene projectstuurgroep en de verschillende projectgroepen
  • de algemene directie Externe Communicatie van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister coördineert de informatieverplichtingen, in het bijzonder de informatie op het portaal 'Your Europe'
  • de algemene directie Digitale Transformatie van de FOD Beleid en Ondersteuning coördineert de vereiste technische trajecten

*Verordening (EU) 2018/1724 van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van één digitale toegangspoort voor informatie, procedures en diensten voor ondersteuning en probleemoplossing en houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PB.L 2018, nr. 295)