06 jul 2012 18:09

Aangifte bij de databank Opbouw aanvullende pensioenen

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de werking van de databank Opbouw aanvullende pensioenen verbetert*.

De databank, ook gekend als SIGeDIS, bevat alle gegevens over de Belgische en buitenlandse voordelen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren die aanvullend zijn op het wettelijk pensioen. De werking van de databank wordt nu verbeterd. Om de gegevens te kunnen vergelijken met de gegevens van de RSZ in het kader van de strijd tegen sociale fraude, zijn werkgevers verplicht de gegevens aan te geven. Indien ze dat niet doen, lopen ze een sanctie op. Om die sanctie te kunnen uitvoeren, worden de regels over de verantwoordelijkheid van de aangifte en de aangiftetermijnen verduidelijkt. De termijn voor de aangifte of de wijziging ervan wordt geschrapt. Het beheerscomité van de kruispuntbank zal ze op voorstel van het Algemeen Coördinatiecomité of de werkgroep ter zake bepalen. Ook de verantwoordelijken voor de aangifte worden op dezelfde wijze bepaald.  

*Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2007 tot uitvoering van artikel 306 van de Programmawet (I) van 27 december 2006.