26 jun 2024 13:51

Aangiften op papier

De aangiften op papier en de papieren antwoordformulieren voor voorstellen van vereenvoudigde aangifte kunnen nog 4 dagen ingediend worden.

30 juni 2024 is de eerste termijn voor de indiening van de belastingaangiften. Op die dag moeten de belastingaangiften op papier en de papieren antwoordformulieren voor de voorstellen van vereenvoudigde aangifte ingediend zijn. De telefonische hulp eindigt die dag ook.

15 juli 2024 is dan weer de indieningstermijn voor de aangiften via MyMinfin of om wijzigingen aan de voorstellen van vereenvoudigde aangifte via MyMinfin door te geven.

Op 16 oktober 2024 moeten de aangiften via MyMinfin met specifieke inkomsten ingediend zijn.

Wat de indieningstermijnen betreft, maakt de FOD Financiën sinds vorig jaar geen onderscheid meer naargelang de burger zelf zijn aangifte indient of zich laat bijstaan door een accountant of een andere mandataris.

De indieningstermijn van 16 oktober wordt sinds vorig jaar bepaald en toegestaan op basis van de aard van de aan te geven inkomsten, dus bij :

  • winsten en/of baten
  • bezoldigingen van bedrijfsleiders
  • bezoldigingen van meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
  • en/of buitenlandse beroepsinkomsten

Als de burger voor het eerst in de aangifte :

  • een onroerend goed in het buitenland
  • een onderhoudsuitkering ontvangen van of betaald aan een persoon in het buitenland
  • een lening afgesloten in het buitenland
  • een juridische constructie
  • en/of de toepassing van het bijzondere belastingstelsel voor ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers

vermeld, dan geniet die ook van de termijn tot 16 oktober 2024.

Deze burgers hebben vaak meer tijd nodig om de nodige gegevens te verzamelen.

Om de burger te helpen, staat de indieningstermijn die voor hem van toepassing is vermeld onder “Mijn aangifte” op MyMinfin.

Burgers bij wie er 15 juli 2024 staat als indieningstermijn en menen recht te hebben op de bijkomende termijn tot 16 oktober 2024 wegens specifieke inkomsten kunnen dit via MyMinfin in het daartoe voorziene vakje doorgeven.

Ze hoeven verder niets te doen, de termijn tot 16 oktober 2024 wordt hen automatisch toegestaan indien ze aan de voorwaarden voldoen.