20 nov 2021 17:50

Aanhangsels 2021 bij de bestuursovereenkomst 2016-2018 van de openbare instellingen van sociale zekerheid

De ministerraad keurt de ontwerpen van koninklijk besluit goed houdende de goedkeuring van de aanhangsels 2021 bij de bestuursovereenkomst voor de periode 2016-2018 tussen de Belgische staat en de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Het betreft de aanhangsels 2021 van de bestuursovereenkomst 2016-2018 met de volgende instellingen van sociale zekerheid:

 • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV)
 • het eHealth-platform
 • het Federaal Agentschap voor beroepsrisico's (Fedris)
 • de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (KSZ)
 • de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
 • de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen (HVW)
 • de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA)
 • de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie (RJV)
 • het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen (RSVZ)
 • de Federale Pensioendienst (FPD)

In de bestuursovereenkomsten worden een aantal concrete doelstellingen omschreven met betrekking tot de uitvoeringsmodaliteiten van de socialezekerheidsdoelstellingen (controle, betaling, toekenning, inning), de dienstverlening aan de burger (of een andere doelgroep) en de verbetering van het interne beheer.
De goedkeuring van de aanhangsels is nodig om het dagelijks beheer van de administratieve taken voor de goede werking van de overheidsdiensten voort te zetten, namelijk de continuïteit van de openbare instellingen van sociale zekerheid te waarborgen en te dekken voor 2021.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.