09 mei 2008 15:45

Aankoop van emissierechten

Strategie voor de aankoop van emissierechten 2008-2012

Strategie voor de aankoop van emissierechten 2008-2012

De ministerraad ging akkoord met de principes van de strategie die minister van Klimaat en Energie Paul Magnette voorstelde om emissiekredieten aan te kopen. De concrete acties en de aankoopopties zal hij later aan de ministerraad voorleggen. De ministerraad keurde ook een ontwerp van koninklijk besluit goed om 50 miljoen euro voor die acties vrij te maken.

De federale overheid had zich geëngageerd om tijdens 2008-2012 12,3 miljoen emissierechten aan te kopen. Daarvoor koopt ze emissiekredieten aan via JI en CDM-projecten via overheidsopdrachten met een onderhandelingsprocedure (clean development mechanism en joint implementation). In de eerste tender zijn er vier contracten voor JI/CDM projecten getekend. Twee projecten zijn nog in onderhandeling. De tweede tender werd op 15 maart 2007 gelanceerd. Hier werd al één contract ondertekend. De komende maanden zal de minister van Leefmilieu de grondige analyse van de kandidaten en de projectvoorstellen uit de tweede tender op het vak van duurzaamheid, prijs en leveringszekerheid verderzetten. Een ruwe schatting toont aan dat het aantal effectieve aan te kopen emissiekredieten onvoldoende blijft om het engagement van de federale overheid te realiseren. 

Daarom heeft de ministerraad beslist om via potentiële verkopers bijkomende emissiekredieten op de primaire en secundaire markt aan te kopen. Die verkopers, ook aggregators genoemd, zijn commerciële ondernemingen die actief zijn op de koolstofmarkt. Ze bieden een grote leveringszekerheid. De selectie gebeurt met overheidsopdrachten.

Op basis van de strategie die de ministerraad heeft goedgekeurd, zal de minister van Leefmilieu in de toekomst bijkomende aankoopopties aan de ministerraad voorleggen. Naast de factoren prijs en leveringszekerheid blijft ook de bijdrage aan duurzame ontwikkeling een prioriteit bij de keuze van de projecten die emissiekredieten genereren.  

Om die projecten te financieren, besliste de ministerraad 50 miloen euro van het Fonds voor de financiering van het federale beleid ter reductie van de uitstoot van broeikasgassen voor de aankoop te bestemmen (Kyoto-fonds). De ministerraad zal de acties en de aankoopopties om de zes maanden evalueren in functie van de uitgaven van 2008 en de eerste inschatting van de uitgaven voor de volgende jaren.