02 jul 2021 18:04

In aanmerking nemen van het verlof voor mantelzorg in het kader van het pensioen bij de overheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Karine Lalieux een ontwerp van koninklijk besluit goed om rekening te houden met het verlof voor mantelzorg in het kader van het pensioen bij de overheid.

Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt rekening te houden met het verlof voor mantelzorg in het kader van de toekenning en de berekening van het rustpensioen van agenten van de federale Staat, de rechterlijke macht en de overheidsbedrijven.

De datum van inwerkingtreding van dit besluit werd vastgesteld op 1 januari 2021, met name dezelfde datum als de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit waarmee het verlof voor erkende mantelzorgers werd ingevoerd in de diverse statuten van de publieke sector.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met verloven toegekend in het kader van het verlof voor erkende mantelzorgers