08 okt 2010 13:04

Aannemers

Invoering van de automatische registratie als aannemer

Invoering van de automatische registratie als aannemer

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat de automatische registratie als aannemer invoert.

Het voorontwerp laat toe het ondernemingsnummer dat door de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) werd toegekend als fiscaal identificatienummer te gebruiken.

De bestaande procedure voor de registratie als aannemer via provinciale registratiecommissies wordt vervangen door een meer eenvoudige automatische procedure via de KBO. De Belgische Staat schikt zich zo naar de Dienstenrichtlijn (2006/123/EG).

Het voorontwerp wijzigt de betrokken bepalingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.