08 jun 2012 17:27

Aannemers hoeven niet meer te registreren

Aannemers moeten zich na 1 juli 2012 niet meer registreren. De ministerraad keurt hierover een ontwerp van koninklijk besluit goed*. 

Het onwerp schrapt artikels 1 tot 18 van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 401, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, en van artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders.

Het ontwerp wordt ingediend bij de Raad van State.