15 jun 2021 21:05

Aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval en minister van Pensioenen Karine Lalieux een voorontwerp van wet en een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen. 

Zowel het voorontwerp van wet als het ontwerp van koninklijk besluit geven uitvoering aan het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen.

Het voorontwerp van wet voorziet voor de pensioenen die werkelijk en voor de eerste keer ingaan op 1 juli 2021 en die berekend worden op basis van de beroepsinkomsten (toekomstig proportioneel pensioen):

  • een verhoging met 1,7% van de pensioenopbrengst verkregen tijdens de loopbaanjaren in de periode tussen 1984-2020
  • een verhoging met 1,7% van de pensioenopbrengst verkregen voor de forfaitaire loopbaanjaren voorafgaand aan 1984

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet daarenboven een verhoging met 1,7% voor de proportionele pensioenen van zelfstandigen die werkelijk worden betaald of die betaalbaar zijn op 1 juli 2021. Deze welvaartsaanpassing is van toepassing op alle pensioenen ongeacht de datum (voorafgaand aan 1 juli 2021) waarop zij zijn ingegaan. De verhoging is evenwel niet voorzien voor de pensioenen berekend in functie van het bedrag van het minimumpensioen en voor de onvoorwaardelijke pensioenen.

Het voorontwerp en het ontwerp worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Voorontwerp van wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie, voor wat betreft de welvaartsaanpassingen

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen