16 jul 2021 17:54

Aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen - tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval, in tweede lezing, een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen. 

Het ontwerp van koninklijk besluit geeft uitvoering aan het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen.

Het voorziet een verhoging met 1,7% voor de proportionele pensioenen van zelfstandigen die werkelijk worden betaald of die betaalbaar zijn op 1 juli 2021. Deze welvaartsaanpassing is van toepassing op alle pensioenen ongeacht de datum (voorafgaand aan 1 juli 2021) waarop zij zijn ingegaan. De verhoging is evenwel niet voorzien voor de pensioenen berekend in functie van het bedrag van het minimumpensioen en voor de onvoorwaardelijke pensioenen.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot aanpassing aan de welvaart van bepaalde pensioenen in de regeling voor zelfstandigen