26 mrt 2015 17:15

Aanpassing aan de welvaart van de minimum overgangsuitkering

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus het ontwerp van koninklijk besluit* tot uitvoering van de verhoging van de overgangsuitkering voor zelfstandigen met 2 % op 1 september 2015.

Het ontwerp van koninklijk besluit voert een deel van het sociaal akkoord van de sociale partners uit, dat bereikt werd in verband met de welvaartsaanpassing 2015-2016.

Het ontwerp van koninklijk besluit zal voor advies aan de Raad van State voorgelegd worden.

*ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 9bis, § 7, van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen, met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels, en van artikel 3, § 1, 4°, van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie