07 okt 2016 16:19

Aanpassing heffing voor de financiering van de kosten van het nucleair noodplan

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een voorontwerp van wet goed over de financiering van de bestuurs-, werkings-, studie- en investeringskosten die voortvloeien uit het nucleair en radiologisch noodplan.

Er wordt een jaarlijkse heffing vastgesteld ten laste van de exploitanten van vermogensreactoren. Deze heffing dient om geheel of gedeeltelijk de bestuurs-, werkings-, studie- en investeringskosten te dekken die voortvloeien uit het nucleair en radiologisch noodplan voor het Belgische grondgebied. Deze heffing wordt gestart in het Fonds voor risico's van nucleaire ongevallen van de FOD Binnenlandse Zaken. De wet van 15 april 1994 legt enkel de bedragen tot en met het begrotingsjaar 2016 vast en vereist bovendien een driejaarlijkse evaluatie, met als gevolg dat de voormelde wet regelmatig dient te worden aangepast.

Het voorontwerp van wet wijzigt dus de wet door de bepaling van de heffing erin te verankeren, rekening houdend met zowel de bestaande vermogensreactoren als met de indexatie van de bedragen.

Het voorontwerp van wet wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, aangaande de financiering van de bestuurs-, werkings-, studie- en investeringskosten, voortvloeiend uit het noodplan voor nucleaire risico's.