19 dec 2020 06:48

Aanpassing in het beheerscontract van A.S.T.R.I.D.

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2017 tot vaststelling van het derde beheerscontract van A.S.T.R.I.D.

De wijziging heeft betrekking op de einddatum van het beheerscontract: '31 december 2020' wordt vervangen door '31 december 2021'. Waar immers wordt uitgegaan van een geldigheidsduur van vijf jaar (van 2016 tot 2020), is het derde beheerscontract van A.S.T.R.I.D. uiteindelijk pas in werking getreden op 25 januari 2017, waardoor het oorspronkelijke einde van de geldigheidsduur met één jaar is opgeschoven, evenwel zonder dat de tekst werd aangepast.

A.S.T.R.I.D. is een naamloze vennootschap van publiek recht met als maatschappelijk doel een veilige en efficiënte communicatie te verzekeren tussen de actoren van alle hulp- en veiligheidsdiensten, zowel openbare, als private.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.