15 dec 2023 18:34

Aanpassing retributies in het kader van aanvragen om gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanpassing van de retributies die het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten ontvangt voor aanvragen om gewasbeschermingsmiddelen op de markt te brengen.

Voor iedere aanvraag voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen dient een retributie te worden betaald aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten. Deze retributie moet dienen ter financiering van de evaluatie van de betrokken aanvraag. Met de ontvangsten worden de salarissen van de betrokken personeelsleden betaald, evenals alle werkingskosten. Het geheel van ontvangen retributies moet ook toelaten bijkomende kosten af te dekken, bij voorbeeld voor het uitvoeren van studies ter ondersteuning van het beleid terzake of ter ondersteuning van de landbouwsector in het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Door de indexering van de salarissen, de stijging van andere werkingsmiddelen, en het engagement om bijkomende studies uit te voeren, dienen de inkomsten van het Begrotingsfonds evenredig te worden verhoogd.

Het ontwerp van koninklijk besluit voorziet dan ook een aanpassing van de retributies om hieraan tegemoet te komen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten