04 dec 2015 16:09

Aanpassing samenstelling en werkwijze Raadgevend Comité van Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed over de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Het Raadgevend Comité van het FAVV adviseert, op eigen initiatief en op vraag van de minister of de gedelegeerd bestuurder, over alle aangelegenheden die te maken hebben met het beleid dat het FAVV volgt. Het Comité omvat vertegenwoordigers van de federale overheid, de gewesten, de gemeenschappen, consumentenverenigingen en van de sectoren die betrokken zijn in de materies waarvoor het FAVV bevoegd is. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wijzigt de samenstelling van het Raadgevend Comité van het FAVV en vereenvoudigt de aanduiding van de leden en de plaatsvervangers van het Comité door enkele wijzigingen aan te brengen in het koninklijk besluit van 19 mei 2000. De wijzigingen betreffen voornamelijk het verminderen van het aantal mandaten. Zo wordt het aantal mandaten van de verbuikersorganisaties en de andere overheden met een mandaat verminderd, conform het verzoek van deze laatste. Bovendien wordt vastgelegd dat de minister de bedoelde organisaties, sectoren en hun aantal mandaten voor een periode van vier jaar aanduidt.

Het ontwerp regelt de voordracht, de aanduiding en de beëindiging van het mandaat van de leden en de plaatsvervangers van het Comité. Het Comité duidt de leden en de plaatsvervangers aan, op voorstel van de voorzitter. Het mandaat van de leden en plaatsvervangers eindigt wanneer het mandaat van de voordragende sector of organisatie verstrijkt.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 mei 2000 betreffende de samenstelling en de werkwijze van het Raadgevend Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen