20 okt 2023 17:00

Aanpassing van de berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage voor de uitzendsector - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne en minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat de berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage bijstuurt voor werkgevers in de interimsector.

De responsabiliseringsbijdrage, ingevoerd in 2021, richt zich op werkgevers met een bovenmaatse instroom van werknemers in invaliditeit. De bijdrage heeft als doel het aantal langdurig zieken in een organisatie te laten dalen. Voor de berekening van de responsabiliseringsbijdrage wordt rekening gehouden met werknemers die ten minste drie jaar bij de werkgever aan de slag zijn. Omwille van de eigenheden van de uitzendsector, voldoen weinig werknemers aan deze ‘ancienniteitsvereiste’. Dit leidt tot vertekende resultaten bij uitzendbureaus die ook schoonmaakdiensten leveren in de dienstenchequesector. De berekeningswijze van de responsabiliseringsbijdrage wordt dus aangepast voor werkgevers in de uitzend- en de dienstenchequesector.

Het voorontwerp, aangepast aan het advies van de Nationale Arbeidsraad en van de Raad van State, wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op de indiening ervan bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.