11 jun 2021 16:11

Aanpassing van de bezoldigingsregeling inzake de opleiding van het ambulancepersoneel als gevolg van de algemene coronamaatregelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de aanpassing van de bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel, als gevolg van de algemene coronamaatregelen. 

Ten gevolge van de huidige gezondheidscrisis moesten heel wat uren in het kader van de opleiding van de ambulanciers worden geannuleerd. Dit had gevolgen voor hun geldelijk statuut, en meer bepaald de voorwaarde voor de bevordering in weddeschaal. Het ontwerp van koninklijk besluit beoogt dit te regelen. 

Voor wat betreft de beoordeling van de voorwaarde inzake opleiding voor de bevordering in weddeschaal, wordt in het ontwerp voorgesteld om van 2020 een zogenaamd ‘nuljaar’ te maken. Dit houdt in dat de bevordering in weddeschaal kan doorgaan, zelfs als de voorwaarde van 24 uur voortgezette opleiding voor 2020 niet ingevuld wordt. Dit volledig naar analogie met de regeling voor de brandweer en civiele bescherming.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2014 houdende bezoldigingsregeling van het ambulancepersoneel van de hulpverleningszones dat geen brandweerman is