31 jan 2014 18:38

Aanpassing van de regels inzake de medische verkiezingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de regels inzake de medische verkiezingen vastlegt.

Het ontwerp brengt een aantal wijzigingen aan in de reglementering van de verkiezingen van de vertegenwoordigers van de artsen. Zo krijgt de elektronische stemming, die bij de laatste verkiezingen in 2010 werd georganiseerd, de voorkeur. De verkiezingen worden om de vier jaar gehouden om de vertegenwoordiging van de beroepsorganisaties vast te leggen en om de mandaten bij de verschillende overlegorganen binnen het RIZIV te verdelen.

Het ontwerp wordt aan de Raad van State voorgelegd.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 februari 2010 tot vaststelling van de regels voor de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994