10 mrt 2023 15:48

Aanpassing van de wet op de civiele veiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed dat de wet op de civiele veiligheid aanpast.

Naast enkele wijzigingen die eerder technisch van aard zijn, worden een aantal aanpassingen van inhoudelijke aard voorgesteld.
Deze zaken hebben in het bijzonder betrekking op:

  • een betere bescherming en versterkte rechtsbijstand voor de brandweerlieden en het operationeel personeel van de Civiele Bescherming in geval van agressie jegens hen, tijdens de uitoefening van hun functie of erbuiten
  • de oprichting van een nieuw orgaan voor de hulpverleningszones binnen de FOD Binnenlandse Zaken teneinde de prioritering en de opvolging van de strategische en operationele doelstellingen in verband met de brandweer te optimaliseren

Daarnaast wordt ook voorzien in een delegatie aan de koning om de toekenning van subsidies aan de brandweerscholen te regelen voor de opleidingen die de brandweerkadetten en de leerlingen van het secundair onderwijs van de studierichting "Defensie en Veiligheid" volgen.

Tot slot wordt voorzien in de mogelijkheid tot aanname van verzachtende omstandigheden in de toepassing van een strafbepaling die is opgenomen in de wet.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid