14 okt 2022 19:13

Aanpassing van de wetgeving inzake de bestrijding van rundertubercolose

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 17 januari 2021 betreffende de bestrijding van rundertubercolose vervangt.

In de eerste plaats houdt het ontwerp van koninklijk besluit rekening met de bepalingen van de Europese dierengezondheidswet (Verordening (EU) 2016/429: Animal Health Law) en haar gedelegeerde handelingen. Sinds 21 april 2021 is namelijk de Europese verordening 2016/429 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde besluiten op het gebied van de diergezondheid van toepassing op het Belgische recht.

Ook de gedelegeerde Europese verordening 2020/689 tot aanvulling van verordening 2016/429 (AHL) wat betreft de regels voor de bewaking, de uitroeiingsprogramma’s en de ziektevrije status voor bepaalde in de lijst opgenomen ziekten en nieuwe ziekten, bevat specifieke bepalingen voor de bestrijding van rundertuberculose. Beide verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing in het Belgische recht.

Bovendien is het koninklijk besluit van 17 januari 2021 betreffende de bestrijding van rundertuberculose nu sinds meer dan een jaar van toepassing, wat een aantal leemten en onnauwkeurigheden aan het licht heeft gebracht. In dit kader moet de Belgische wetgeving inzake de bestrijding van rundertuberculose worden aangepast. 

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.