08 jul 2022 16:55

Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw Strafwetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed dat het bijzonder fiscaal recht in overeenstemming brengt met het nieuwe Strafwetboek.

Het nieuwe Strafwetboek is een belangrijke herziening van het eerste boek van het Strafwetboek waarin het merendeel van de bepalingen, via verwijzing, van toepassing zijn in het fiscale strafrecht. Het gaat met name over de vrijheidsberovende sancties en geldboetes die momenteel geclassificeerd worden volgens een niveau bepaald door de zwaarte van de inbreuk.

Het voorontwerp van wet wijzigt het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde met als doel de twee wetboeken aan te passen aan het nieuwe Strafwetboek.

Het is in de eerste plaats belangrijk dat de artikels van deze wetboeken die sancties vastleggen, gewijzigd worden om op die manier het sanctieniveau te kunnen bepalen naar analogie met het nieuwe systeem van classificatie in het nieuwe Strafwetboek.

Het sanctieniveau dat van toepassing is in het fiscale strafrecht wordt bovendien verduidelijkt en voor bepaalde aspecten wordt afgeweken van het nieuwe Strafwetboek, met name wat betreft het bedrag van de geldboetes.

Het is eveneens voorzien in het voorontwerp van wet dat de regels van uitstel en schorsing van toepassing zullen zijn op fiscale strafsancties wat betreft de gevangenisstraffen maar dat dit niet mogelijk is voor de straffen bestaande uit een geldboete.

Tot slot wordt een bepaling toegevoegd aan het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde om er voor te zorgen dat de fiscale administratie zich in alle gevallen burgerlijke partij kan stellen wanneer een geschil voor de strafrechter gevoerd wordt.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.