13 nov 2020 16:08

Aanpassing van het leeftijdscriterium in de wet betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap – tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van de minister belast met Personen met een beperking, Karine Lalieux, in tweede lezing een voorontwerp van wet goed tot aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar in de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.

Het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat de vereiste dat een meerderjarige persoon met een beperking 21 jaar moet zijn om een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming te ontvangen, discriminerend is. Het voorontwerp wil daarom het leeftijdscriterium verlagen tot 18 jaar, met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2020.

Het voorontwerp wordt na aanpassing ingevolge het advies van de Raad van State ter ondertekening voorgelegd aan de Koning met het oog op indiening bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, voor de aanpassing van het leeftijdscriterium van 21 naar 18 jaar