17 jul 2015 19:01

Aanpassing van het Sociaal Strafwetboek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat het Sociaal Strafwetboek en verschillende bepalingen van het sociaal strafrecht aanvult en wijzigt. 

Het voorontwerp heeft tot doel het Sociaal Strafwetboek te actualiseren en rekening te houden met een aantal evoluties sedert de goedkeuring ervan. De wijzigingen aan Boek II hebben meer bepaald tot doel om inbreuken op sociaalrechtelijke bepalingen in te voegen die hetzij niet ingevoegd werden in het Sociaal Strafwetboek of later in werking getreden zijn.  Het voorontwerp voorziet ook de aanpassing van incriminaties die in het Sociaal Strafwetboek opgenomen zijn en die steunen op verplichtingen vervat in de sociale basiswetten die gewijzigd of opgeheven werden.

Het voorontwerp wijzigt anderzijds verschillende bepalingen van het sociaal strafrecht. Het invoegen van nieuwe incriminaties in het Sociaal Strafwetboek brengt het opheffen van de strafbepalingen die de sociale basiswetten bevatten, met zich mee.

Het voorontwerp wijzigt bovendien artikel 5 van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht teneinde aan de Koning toe te laten om over een wettelijke basis te beschikken om over te gaan tot een coördinatie van de wet van 2 juni 2010 en de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek.