13 dec 2013 19:20

Aanpassing van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen aan de financieringswet

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een voorontwerp van wet goed dat het Wetboek van de Inkomstenbelasting aan de financieringswet aanpast.

De aanpassing dient om de gewestelijke belastingregels in de belasting niet-inwoners vanaf aanslagjaar 2014 toe te passen en de heffing van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting vanaf aanslagjaar 2015 mogelijk te maken.

In het kader van de zesde staatshervorming wordt de fiscale autonomie van de gewesten verruimd. De gewesten kunnen:

  • opcentimen heffen op een deel van de personenbelasting
  • kortingen toestaan
  • belastingvermeerderingen en belastingverminderingen toepassen
  • terugbetaalbare belastingkredieten toestaan

Er worden ook een aantal fiscale uitgaven naar de gewesten overgedragen, die voortaan de exclusieve bevoegdheid zullen hebben om belastingvoordelen in een aantal domeinen te verlenen.
De belasting van niet-inwoners blijft een exclusieve federale bevoegdheid, maar de gewestelijke belastingregels zullen ook worden toegepast voor niet-inwoners om het principe van het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal te vrijwaren en de non-discriminatieclausules in dubbelbelastingverdragen na te leven. Om te bepalen met welke gewestelijke belastingregels rekening moet worden gehouden, worden in het Wetboek van de Inkomstenbelasting regels vastgelegd die de niet-inwoners in een bepaald gewest lokaliseren.

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.

voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de aanvullende gewestbelasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de gemeenschappen en de gewesten