23 nov 2018 17:28

Aanpassing van retributies en jaarlijkse bijdragen voor gewasbeschermingsmiddelen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw Denis Ducarme een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de retributies en jaarlijkse bijdragen voor gewasbeschermingsmiddelen aanpast.  

Het koninklijk besluit dat de retributies en bijdragen vaststelt die verschuldigd zijn aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten moet worden aangepast om rekening te houden met de uitbesteding van taken in de evaluatie van de aanvragen (aanpassing retributies) en met de omschakeling in de etikettering van gewasbeschermingsmiddelen (aanpassing berekening van jaarlijkse bijdragen). 

Aanpassing van de retributies
Bij het indienen van aanvragen voor het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen betalen de aanvragers een retributie die moet dienen voor de financiering van de evaluatie van de aanvragen. De retributies staan dus in verhouding tot de werklast en de kost van de evaluatie. Door de stijging van zowel de werklast als de kost van de evaluatie dient het personeelsbestand te worden uitgebreid door aanwerving op het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten. Het ontwerp van koninklijk besluit verhoogt dan ook een aantal retributies voor de aanvragen die worden ingediend vanaf 2019.

Aanpassing van de jaarlijkse bijdragen
Elk jaar dragen de houders van toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen bij aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten in functie van de verkochte hoeveelheden en de gevaren-etikettering. Op deze manier is de jaarlijkse bijdrage groter naarmate er meer wordt verkocht en naarmate het product schadelijker is. Het ontwerp van koninklijk besluit past de berekeningswijze aan om te steunen op de nieuwe wettelijke basis voor de etikettering. Voortaan wordt verwezen naar de gevaarpictogrammen van de Europese CLP-Verordening (Classification, Labelling and Packaging). Daarbij wordt ervoor gezorgd dat de totale ontvangsten gelijk blijven, en ook de verhouding in bijdrage tussen de middelen voor professioneel en niet-professioneel gebruik. 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten