15 dec 2023 18:34

Aanpassingen inzake de elektronische ISI+kaart

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de nodige wijzigingen aanbrengt in de wetgeving inzake de ISI+kaart om deze aan te passen aan het gebruik van de elektronische versie van de kaart.

Sinds 1 januari 2014 reiken de ziekenfondsen een ISI+-kaart uit aan kinderen jonger dan twaalf jaar en sociaal verzekerden die geen Belgisch elektronisch identiteitsbewijs kunnen of moeten hebben. De functie ervan is tweevoudig: de identificatie van de sociaal verzekerde en de raadpleging van informatie over diens verzekerbaarheid op het vlak van de terugbetaling van de gezondheidszorg.

De wijziging houdt in dat de ISI+-kaart niet enkel op een fysieke drager maar ook in een elektronisch formaat kan worden uitgereikt bijvoorbeeld door middel van een mobiele applicatie en dat de verplichting tot voorleggen ook geldt voor de elektronische versie. Deze aanpassing is nodig in het kader van de initiatieven van Europa in het kader van de EU ‘Social Security Pass’.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.