27 okt 2023 22:51

Aanpassingen inzake de selectie voor het operationeel personeel van de Civiele Bescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de organisatie van een specifieke selectie voor de graad van luitenant met uitdovende weddeschaal voor de Franse taalrol opnieuw mogelijk maakt.

De Raad van State had namelijk als gevolg van een beroep dat werd aangetekend door een kandidaat tegen de beslissing tot niet-slagen een vernietigingsbesluit uitgevaardigd.

Het ontwerp brengt de nodige wijzigingen aan in het betreffende koninklijk besluit. Naast de definitie van de technische competenties omvat het ontwerp ook een definitie van de generieke competenties.

Daarbij wordt tevens rekening gehouden met een andere, gedeeltelijke vernietiging. Zo wordt er in de nieuwe tekst bepaald dat een wedertewerkstelling of een ongeschiktheid tot het dragen van het persoonlijk ademhalingstoestel - indien zij een definitief karakter hebben - een kandidaatstelling onmogelijk maken.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 2018 houdende diverse maatregelen betreffende de leden van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming