30 sep 2022 15:28

Aanstelling van de voorzitter van de FOD Volksgezondheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de voorzitter van de FOD Volksgezondheid.

Op 27 september 2022 is de huidige voorzitter van het Directiecomité van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu al meer dan zes maanden afwezig wegens ziekte.

Dirk Ramaekers wordt derhalve aangesteld als houder van de managementfunctie van voorzitter van het Directiecomité, voor de resterende duur van het mandaat van de afwezige houder van de managementfunctie, d.w.z. tot en met 31 januari 2023.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.