29 jan 2021 17:27

Aanstelling van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Beleid en Ondersteuning

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter, staatssecretaris voor Digitalisering Mathieu Michel en staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de aanstelling van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Nicolas Waeyaert wordt aangesteld tot voorzitter van het Directiecomité van de FOD Beleid en Ondersteuning voor zes jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanstelling van de houder van de managementfunctie van voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning