10 nov 2023 21:01

Aanstelling van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Buitenlandse Zaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aansteling van de voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Theodora Gentzis wordt aangesteld tot voorzitter van de FOD Buitenlandse Zaken voor een periode van zes jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.