29 jan 2021 17:27

Aanstelling van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Economie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yes Dermagne een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de aanstelling van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Séverine Waterbley wordt aangesteld tot voorzitster van het Directiecomité van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie voor zes jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanduiding van de houder van de managementfunctie voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie