19 apr 2024 20:19

Aanstelling van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanstelling van de voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën.

Filip Van de Velde wordt aangesteld als houder van de managementfunctie van voorzitter van het directiecomité van de FOD Financiën. Het mandaat met een duur van zes jaar zal aanvangen op 1 augustus 2024.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.