29 jan 2021 17:27

Aanstelling van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed voor de aanstelling van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid.

Peter Samyn wordt aangesteld tot voorzitter van het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid voor zes jaar.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanstelling van de houder van de managementfunctie voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid