22 jan 2016 12:55

Aanstelling van een lid in de Academische Raad inzake pensioenen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit goed over de aanstelling van een lid van de Academische Raad.

Het ontwerp benoemt Etienne de Callataÿ als lid van de Academische Raad. Hij wordt aangesteld voor een mandaat van vijf jaar en vervangt Alain Jousten.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van een lid van de Academische Raad ingesteld door de wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad