02 mei 2013 13:53

Aantal uitkeringsgerechtigden van de OCMW’s neemt toe, vooral in gemeenten met een laag inkomen

BRUSSEL, 02/05/13 – Het aantal leefloners neemt in België licht toe en loopt momenteel op tot gemiddeld 94.947 begunstigden per maand. Het laatste gemiddelde maandelijkse groeipercentage van 0,3% dat door de POD Maatschappelijke Integratie werd opgetekend, bevestigt deze trend. Het huidige cijfer ligt ver boven het peil van 83.038 leefloners vóór de crisis. Uitschieter is de categorie van leefloongerechtigde jongeren jonger dan 25 jaar: hun aantal groeit met 2%, tegenover de algemene trend van 0,3%.

ʺOmdat meer jongeren met problemen kampen, wordt de groep van leefloonbegunstigden alsmaar jonger. Vandaag is één derde van de leefloners jonger dan 25 jaarʺ, benadrukt Julien Van Geertsom, voorzitter van de POD Maatschappelijke Integratie.

De clusteranalyse wijst op twee onderscheiden trends in de gemeenten, naargelang van hun aantal inwoners. Hoewel het aantal leefloners globaal toeneemt, stellen we in de cluster van de grote steden eerder een daling vast.

Na twee opeenvolgende jaren van groei tekent de POD Maatschappelijke Integratie nu een daling op van het aantal vreemdelingen die financiële steun krijgen van een OCMW. Terwijl hun aantal in 2010 nog toenam met 24,5%, noteren we voor 2012 een daling van -0,8%, waarmee de opwaartse trend wordt omgebogen.

Daarnaast daalt ook het aantal asielzoekers die financiële steun krijgen. Ondanks deze algemene dalende trend merken we flinke verschillen tussen de OCMW's onderling. In absolute cijfers vinden we, sinds het spreidingsplan niet langer wordt toegepast, de meeste asielzoekers in de middelgrote en grote gemeenten.

“Opmerkelijk is dat de vraag naar dringende medische hulp niet toe noemt. Integendeel, het aantal aanvragen voor dringende medische hulp is sinds 2010 afgenomenʺ, licht Julien Van Geertsom toe.

Bovendien is het aandeel van die dringende medische hulp in de globale medische hulpverlening sinds 2007 bijna gehalveerd van 62,2% tot 38,3%.

Om dieper in te gaan op de spreiding over de verschillende gemeenten heen, werden de OCMW’ s ingedeeld in 4 klassen: gemeenten met inwoners met een laag mediaan inkomen (IC1), een laag tot matig mediaan inkomen (IC2), een matig tot hoog mediaan inkomen (IC3) en een hoog mediaan inkomen (IC4).

We stellen volgende fenomenen vast:

1) Een groter wordende kloof tussen gemeenten.

De kloof ten aanzien van het aantal begunstigden per 1000 inwoners tussen gemeenten met een laag en hoog mediaan inkomen, wordt jaarlijks groter. Het aantal begunstigden in gemeenten met een laag mediaan inkomen steeg van 19,7 in 2003 tot 26,9 in 2012. In gemeenten met een hoog mediaan inkomen nam dit aantal af van 7,8 in 2003 tot 5,5 in 2012.

2) Sterke toename van het aantal leefloners in gemeenten met een laag mediaan inkomen.

Het aantal leefloners per 1000 inwoners, nam enkel toe in gemeenten met inwoners met een laag inkomen van 13,0 in 2003 tot 17,8 in 2012. De situatie in gemeenten met inwoners met een matig(IC2 en IC3) en hoog mediaan inkomen bleef stabiel op respectievelijk 6 en 3 begunstigden per 1000 inwoners.

3) Afname van het aantal begunstigden financiële steun in gemeenten met inwoners met een hoger mediaan inkomen.

In de periode 2003-2009 nam het aantal begunstigden van financiële steun per 1000 inwoners in alle gemeenten af. (Respectievelijk IC1: 4,4 tot 3,2; IC2: 3,1 tot 1,6; IC3: 3,7 tot 1,2 en IC4: 4,2 tot 1,0). Tussen 2009 en 2012 steeg het aantal begunstigden opnieuw met uitzondering van de gemeenten met een hoog mediaan inkomen dat verder daalde tot 0,9 begunstigden per 1000 inwoners. Alle gemeenten samen bevestigen de dalende trend van het aantal asielzoekers die financiële steun krijgen in België.