16 jun 2023 17:02

Aanvullend pensioen voor personeelsleden van de Koninklijke Muntschouwburg

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter en minister van de Federale Culturele Instellingen Hadja Lahbib akkoord met een ontwerp van koninklijk besluit tot invoering van een aanvullend pensioen aan sommige personeelsleden van de Koninklijke Muntschouwburg.

Met dit ontwerp wordt de toetreding van de Koninklijke Muntschouwburg tot het pensioenplan van de federale contractuele personeelsleden officieel, en dat met effect vanaf 1 januari 2022 voor de contractuele personeelsleden in dienst op deze datum.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.