18 apr 2008 12:27

Aanvullende gemeentebelasting en agglomeratiebelasting

Regeling van de aanvullende gemeentebelasting en aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2007 en vorige jaren

Regeling van de aanvullende gemeentebelasting en aanvullende agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2007 en vorige jaren

De ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelasting en de agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2007 en vorige jaren bekrachtigt. Het voorontwerp dat een voorstel is van minister van Financiën Didier Reynders, regelt het probleem van de terugwerkende kracht van die belastingen. 

Een aantal personen had tegen de aanvullende gemeentebelastingen op de personenbelasting, waarin hun gemeentereglement voorziet, gedingen aangespannen, omdat ze die onwettig vonden. Het hof van Beroep van Bergen oordeelde dat de terugwerkende kracht van het belastingreglement van Lessen, dat aanvullende gemeentebelasting voor 2001 oplegde, onwettig was. Ook het Hof van Antwerpen velde een gelijkaardig oordeel. 

Reglementaire besluiten zoals het reglement van de gemeentebelasting mogen niet afwijken van het principe dat ze geen terugwerkende kracht mogen hebben. Volgens het Grondwettelijk hof moet een wet en een reglement die de belastbare inkomsten bepalen ten laatste op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan het aanslagjaar bekend worden gemaakt.
Het Hof van Cassatie oordeelde echter dat tijdens een aanslagjaar niets onherroepelijk is afgesloten en dat een wet en een reglement die tijdens dat jaar zelf worden bekendgemaakt dus geen terugwerkende kracht hebben. Op grond van die laatste rechtspraak hadden de gemeenten hun belastingreglement in de loop van het aanslagjaar bekend gemaakt.

Om die rechtsonzekerheid uit de weg te ruimen, besliste de ministerraad om voor 2007 en de vorige aanslagjaren maatregelen te nemen die gebaseerd zijn op de rechtspraak van het Hof van Cassatie en die de vestiging van sommige aanvullende gemeentebelasting en de agglomeratiebelasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2007 en vorige jaren bekrachtigen. De beslissing van de ministerraad om uitzonderlijk tussen te komen moet de continuïteit van de gemeentediensten verzekeren en beletten dat het algemeen belang wordt geschaad.