27 mrt 2009 13:00

Aanwerving contractuelen bij federale openbare diensten

Aanwerving van contractuelen voor de behandeling van migratiedossiers

Aanwerving van contractuelen voor de behandeling van migratiedossiers

Minister van Amtenarenzaken en Overheidsbedrijven Steven Vanackere heeft een ontwerp van koninklijk besluit aan de ministerraad voorgelegd dat de bepaling van de federale overheidsdiensten die contractuelen kunnen aanwerven wijzigt.

De dienst Vreemdelingenzaken, het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen, de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen van de FOD Binnenlandse Zaken en de Raad van State kunnen contractuelen aanwerven voor de behandeling van migratie- en asieldossiers.  Minister van Migratie- en Asielbeleid stelde die bepaling voor naar aanleiding van de hervorming van de vreemdelingengeschillen en de behandeling van migratiedossiers.

De ministerraad heeft het ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het kb van 1 februari 1993 tot bepaling van de bijkomende of specifieke opdrachten in de federale overheidsdiensten, de programmatorische overheidsdiensten en de diensten die ervan afhangen, alsook in sommige instellingen van openbaar nut.