08 jun 2012 17:27

Aanwerving van bijkomende personeelsleden bij de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen

De regering beslist op voordracht van minister van Financiën Steven Vanackere om de douanediensten te reorganiseren in functie van een 24u/7 continue dienstverlening.

In het kader van de concurrentiekracht van onze ondernemingen is een constante en transparante werking van de douanediensten van belang. De Belgische douanediensten liepen hier een achterstand op die onze positie tegenover de ons omliggende landen aanzienlijk dreigde te verzwakken.

Snelheid, veiligheid, voorspelbaarheid en transparantie zijn de sleutelwoorden voor het management van de wereldwijde logistieke ketens. Kosten en doorlooptijd over goederenstromen moeten duidelijk zijn en de beveiliging van de logistieke keten moet worden gegarandeerd. Om succesvol te zijn moeten landen en douanediensten aan de buitenwereld kunnen aantonen dat zij beantwoorden aan deze criteria. De situatie tot nog toe hield het gevaar in dat de douaneactiviteiten van de Belgische Douane en Accijnzen zouden worden overgenomen door beter georganiseerde douanediensten in onze buurlanden. Dit kon behalve een verminderde economische activiteit ook tot verminderde douane-inkomsten leiden. Concreet zou het gaan over het mislopen van de 25% op de geïnde invoerrechten die de douane van Europa mag inhouden als werkingskosten (jaarlijks ongeveer 550 miljoen euro).

Het 3-shiften systeem laat toe dat de douane eindelijk werk kan maken van de 24 op 24u-bewaking van de goederenstromen in de zee- en de luchthavens. Ze voldoet daarmee aan nieuwe Europese verplichtingen op het gebied van de beveiliging van de logistieke ketens. Maar de bewakingsopdracht moet ook gezien worden in het kader van de terrorismebestrijding en van de bescherming van de samenleving tegen verboden goederen (bv. wapens, drugs, namaak, enz.).

Retributies

Daarnaast faciliteert de reorganisatie ook de controle van de vrij te maken zendingen, en dit zonder formaliteiten en kosten onder vorm van retributies (als vergoeding voor overuren voor de bedrijven). Sedert geruime tijd vraagt het bedrijfsleven om dit systeem van retributies af te schaffen aangezien dit in de havens van onze buurlanden niet het geval is. Met de invoering van een 3-shiftensysteem in de havens en luchthavens kan aan deze vraag tegemoet gekomen worden, hetgeen een positieve impact zal hebben op de concurrentiepositie van België.

Het shiftsysteem vergt de aanwerving van 385 personeelsleden in de zee- en luchthavens. Per functie is er een berekening gemaakt om de minimale bijkomende personeelsaantallen vast te leggen om in shiften te kunnen werken. De totale budgettaire kost (voor ondermeer extra aanwervingen en van de shifttoelage voor de huidige en de nieuw aangeworven personeelsleden) zal 8,9 miljoen euro bedragen.

Deze beslissing heeft ook als gevolg dat heel wat financiële- en administratieve lasten voor de ondernemingen in de logistieke sector verdwijnen:

•de bedrijven zijn niet langer genoodzaakt om vooraf een aanvraag voor de buitengewone prestaties bij de plaatselijke douane en accijnzen in te dienen om de aangegeven goederen door de douane buiten de openingsuren te laten vrijgeven
•de doorlooptijd van invoer- en uitvoer wordt verkort
•de uren waarbinnen goederen door de douane kunnen vrijgegeven worden, worden verruimd
•controle kan gebeuren op rustpunten van de logistieke keten
•er zijn geen formaliteiten meer voor de handel
•er zijn geen extra kosten meer voor de handel: retributies worden afgeschaft in lucht- en
zeehavens